Overslaan naar inhoud

Standaard inkoopvoorwaarden

NORCK INC DBA BAUCOR® INC EN NORCK GMBH STANDAARD INKOOPVOORWAARDEN

1. AANVAARDING EN VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze order is het aanbod van de Koper aan de Verkoper en is geen aanvaarding door de Koper van een aanbod tot verkoop door de Verkoper of van de voorwaarden en bepalingen in een dergelijk aanbod. Aanvaarding van dit aanbod door Verkoper dient te geschieden door (a) het ondertekenen en retourneren van de bevestigingsexemplaar, of (b) het leveren van de hierin bestelde goederen of (c) het verrichten van de hierin bestelde diensten. Alle aanvullende of afwijkende voorwaarden die door Verkoper worden voorgesteld, worden afgewezen tenzij Koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Deze bestelling is een volledige en exclusieve verklaring van de voorwaarden van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2. VERPAKKING EN VERZENDING. Alle goederen moeten worden verpakt, geschat en geschoord om schade of bederf te voorkomen in overeenstemming met de Uniform Freight Classification Rules and Regulations en Carrier Tariffs. De Koper zal geen kosten betalen voor voorbereiding, verpakking, kratten of transport, tenzij dit afzonderlijk in de bestelling is vermeld. Alle zendingen die op één dag via één route moeten worden verzonden, worden geconsolideerd en verzonden om de laagste transportkosten te beschermen. Elke container moet opeenvolgend genummerd zijn en gemerkt met ordernummer en magazijnlocatie. De container- en ordernummers moeten op de vrachtbrief worden vermeld. Aan container nr. 1 van elke zending moeten twee exemplaren van de pakbonnen met het ordernummer worden gehecht. Goederen die worden verkocht F.O.B. plaats van verzending, moeten collectief worden verzonden, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de bestelling. De verkoper zal geen verklaring afleggen over de waarde van de verzonden goederen, behalve tegen de laagste prijs.

De beschrijving van de goederen op de vrachtbrief moet worden beschreven in de Uniform Freight Classification of Carrier Tariffs en niet door middel van handels- of technische namen. Verzendkosten voor goederen op nabestelling worden alleen betaald tegen het tarief dat van toepassing zou zijn geweest als de volledige bestelling in één keer was verzonden. Alle extra kosten komen voor rekening van Verkoper.

3. ANNULERING. Bij deze bestelling is tijd van wezenlijk belang. De Koper behoudt zich het recht voor om deze bestelling of een deel van deze bestelling te annuleren, zonder aansprakelijkheid, als: (1) de levering niet plaatsvindt wanneer en zoals gespecificeerd; (b) de Verkoper niet voldoet aan de contractuele verplichtingen met betrekking tot exacte tijd, prijs, kwaliteit of hoeveelheid; (c) de Verkoper zijn activiteiten in het kader van de normale bedrijfsvoering staakt; (d) de Verkoper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen wanneer deze vervallen; (e) een procedure tegen de Verkoper wordt ingesteld krachtens de faillissementswetgeving of enige andere wetgeving met betrekking tot de verlichting van schuldeisers; (f) een curator wordt aangesteld of aangevraagd door de Verkoper; of (g) een overdracht wordt gedaan door de Verkoper ten gunste van schuldeisers. Koper behoudt zich tevens het recht voor om de bestelling te annuleren om enige andere reden die is toegestaan volgens de Uniform Commercial Code die op dat moment van kracht is in de staat waar Koper deze bestelling heeft ondertekend.

4. FACTUUR EN BETALING. Voor elke zending wordt een aparte factuur opgesteld. Tenzij anders vermeld in deze bestelling, wordt er geen factuur opgesteld voordat de goederen zijn verzonden en wordt er geen betaling uitgevoerd voordat zowel de goederen als een correcte factuur zijn ontvangen. Kortingsperioden worden berekend vanaf de datum van ontvangst van de goederen en een correcte factuur tot de datum waarop de cheque van de Koper wordt verzonden. Tenzij vracht- en andere kosten gespecificeerd zijn, wordt korting verleend over het volledige factuurbedrag.

5. GARANTIES. De Verkoper garandeert dat:

a. Prijs. De prijzen voor de goederen die op grond van deze order aan de Koper worden verkocht, zijn niet minder gunstig dan de prijzen die momenteel aan andere klanten worden geboden voor dezelfde of soortgelijke artikelen in vergelijkbare of kleinere hoeveelheden.

b. Kwaliteit. Alle goederen die in het kader van deze bestelling worden geleverd, moeten voldoen aan de vereisten van deze bestelling (met inbegrip van alle toepasselijke beschrijvingen, specificaties en tekeningen), vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en, voor zover niet vervaardigd volgens gedetailleerde ontwerpen De garanties van de Verkoper en alle gunstigere garanties, servicebeleid of soortgelijke verbintenissen van de Verkoper kunnen worden afgedwongen door de klanten van de Koper en de gebruikers van de goederen van de Koper, alsook door de Koper;

c. Naleving van wetten. Bij de uitvoering van deze bestelling zal de Verkoper alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wetten en verordeningen naleven, evenals alle wettelijke bevelen, regels en voorschriften in het kader daarvan, met inbegrip van de Fair Labor Standards Act, 1938, zoals gewijzigd (29 U.S.C. Sec 201-219), de Walsh-Healey Public Contracts Act, zoals gewijzigd (41 U.S.C. Sec 34-45), de Contract Work House Standards Act (40 U.S.C. Sec. 327-330), de Occupational Work House Standards Act (40 U.S.C. Sec. 327-330), de wet op de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden voor werknemers. 327-330), Occupational Health and Safety Act (Pub L 91-596), en alle wettelijke regels en voorschriften in het kader daarvan, en op zijn factuur of in een andere vorm die bevredigend is voor Koper, dient Verkoper een certificering in met betrekking tot alle toepasselijke vereisten van Secties 6, 7 en 12 van de Fair Labor Standards Act, zoals gewijzigd, en van de voorschriften en bevelen van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid die zijn uitgevaardigd krachtens Sectie 14 daarvan.

6. VRIJWARING EN VERZEKERING

a. Schadeloosstelling voor octrooien. De Verkoper beschermt, verdedigt en vrijwaart op eigen kosten de Koper, Koper's klanten, en de gebruikers van Koper'Koper tegen alle claims en procedures met betrekking tot inbreuk op een Amerikaans of buitenlands octrooi door goederen geleverd in het kader van deze bestelling, en Verkoper vrijwaart hen van alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en verliezen, op voorwaarde dat Verkoper redelijkerwijs in kennis is gesteld van dergelijke claims en procedures. Verkoper'De verplichting van de Verkoper is niet van toepassing op goederen die zijn vervaardigd volgens gedetailleerde ontwerpen die door de Koper zijn geleverd, noch op enige inbreuk die voortvloeit uit het gebruik of de verkoop van goederen in combinatie met goederen die niet door de Verkoper zijn geleverd, indien een dergelijke inbreuk niet zou zijn ontstaan door het gebruik of de verkoop van dergelijke goederen uitsluitend voor het doel waarvoor zij aan de Koper zijn ontworpen of verkocht. Verkoper'De verplichting van Verkoper strekt zich alleen uit tot de Amerikaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk indien en voor zover Koper ermee heeft ingestemd de Amerikaanse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk schadeloos te stellen.

b. Algemene schadeloosstelling. Verkoper, op eigen kosten, vrijwaart Koper en stelt Koper schadeloos voor alle aansprakelijkheid, eisen, rechtszaken of claims, al dan niet gegrond, met inbegrip van de kosten van de verdediging van hetzelfde, voor lichamelijk letsel aan een persoon of schade aan eigendommen, hetzij onroerend of persoonlijk, van een persoon wie dan ook op enigerlei wijze voortvloeiend uit, in de loop van, of in verband met de goederen of diensten gekocht hieronder of de activiteiten van de Verkoper bij de uitvoering van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

c.Verzekering. Verkoper zal een zodanige openbare aansprakelijkheidsverzekering onderhouden, met inbegrip van productaansprakelijkheid, voltooide werkzaamheden, aansprakelijkheid van aannemers en beschermende aansprakelijkheid, autoaansprakelijkheidsverzekering (met inbegrip van aansprakelijkheid voor eigen auto's) en Werknemerscompensatie, en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, dat Koper adequaat wordt beschermd tegen dergelijke schade, aansprakelijkheid, claims, verliezen en uitgaven (met inbegrip van advocaatkosten) zoals beschreven in deze paragraaf 6. De Verkoper stemt ermee in om op verzoek van de Koper verzekeringscertificaten voor te leggen waaruit de verzekeringsdekking blijkt.

7. INSPECTIE EN AFWIJZING. Alle goederen, met uitzondering van goederen die door de overheid aan de bron zijn geïnspecteerd en aanvaard voor rechtstreekse verzending aan de overheid, zijn onderworpen aan de definitieve inspectie en aanvaarding door de Koper op de plaats van bestemming, niettegenstaande enige betaling of voorafgaande inspectie aan de bron. Een dergelijke inspectie zal worden uitgevoerd of voorafgaande inspectie aan de bron. Een dergelijke inspectie vindt plaats binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen.

Koper dient Verkoper op de hoogte te stellen indien goederen die op grond van deze Overeenkomst zijn geleverd, worden afgekeurd, en naar keuze van Koper en voor rekening en risico van Verkoper zullen dergelijke goederen door Koper worden gehouden of aan Verkoper worden geretourneerd. De Verkoper zal de niet-conforme goederen niet vervangen of corrigeren, tenzij de Koper hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

8. WIJZIGINGEN EN AFWIJKINGEN. Discrepanties, weglatingen of onduidelijkheden in tekeningen, specificaties of inkooporders moeten worden voorgelegd aan de Koper voor schriftelijke interpretatie voordat deze order wordt verwerkt. De Koper heeft het recht om op elk moment vóór de voltooiing van de bestelling wijzigingen aan te brengen in hoeveelheden, in tekeningen en specificaties, in leveringsschema's en in verzendings- en verpakkingsmethoden. Indien dergelijke wijzigingen een verhoging of verlaging van de prijs of van de voor de uitvoering vereiste tijd tot gevolg hebben, dient Verkoper Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en zal een billijke aanpassing plaatsvinden. Wijzigingen zijn niet bindend voor Koper tenzij dit blijkt uit een bericht van aankooporderwijziging dat is uitgegeven en ondertekend door Koper.

9. OVERMACHT. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van enige of alle goederen die onder deze inkooporder vallen in het geval van vertraging of het niet leveren veroorzaakt door overheidsvoorschriften, arbeidsgeschillen, stakingen, oorlog, rellen, oproer, burgerlijke onrust, mobilisatie, explosie, brand, overstroming, ongeval, storm of een daad van God, mislukking van gewassen of leveringen, vertragingen van gemeenschappelijke vervoerders, embargo's of andere oorzaken buiten de redelijke controle van Verkoper. De Koper is evenmin aansprakelijk voor het niet in ontvangst nemen van de goederen omwille van een van de bovenvermelde oorzaken of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten de controle van de Koper liggen, indien ze het voor de Koper commercieel onmogelijk maken om de goederen tijdig te ontvangen of te gebruiken. Wanneer slechts een deel van de capaciteit van Verkoper om te presteren is vrijgesteld op grond van deze paragraaf, moet Verkoper de productie en leveringen verdelen onder zichzelf en zijn verschillende klanten die op dat moment een contract hebben voor soortgelijke goederen gedurende de periode. De verdeling moet op een eerlijke en billijke manier gebeuren. Wanneer de Verkoper of de Koper zich beroept op een excuus voor niet-nakoming krachtens dit lid, moet hij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis stellen. De Verkoper is niet verplicht om dat deel van de goederen te verkopen, noch is de Koper verplicht om dat deel van de goederen dat de Verkoper niet kan leveren of de Koper niet kan ontvangen of gebruiken vanwege een van de bovengenoemde oorzaken, op een latere datum te kopen. Er mogen geen goederen worden aangeboden door Verkoper na het verstrijken van de in deze kooporder gespecificeerde termijnen zonder toestemming van Koper.

10. VEREISTEN VOOR FEDERALE ONDERAANNEMERS. De Verkoper zal voldoen aan alle federale vereisten die van toepassing zijn op federale onderaannemers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereisten met betrekking tot gelijke tewerkstellingskansen, onderaanneming van minderheidsbedrijven, onderaanneming van kleine bedrijven, onderaanneming van gebieden met een overschot aan arbeidskrachten en schone lucht en schoon water, en op verzoek van de Koper zal de Verkoper alle certificaties of overeenkomstenuitvoeren waarin dergelijke vereisten zijn opgenomen in door de Koper goedgekeurde vormen, en zal hij daaraan gebonden zijn.

11. OVERDRACHTEN. Geen enkele overdracht van rechten, met inbegrip van rechten op geld dat uit hoofde hiervan verschuldigd is of verschuldigd zal worden, of delegatie van enige plichten uit hoofde van deze order is niet bindend voor Koper totdat Koper zijn schriftelijke toestemming heeft verkregen.

12. INSTALLATIE. Indien deze bestelling vereist dat de Verkoper diensten verleent van zijn opzichter, deskundige of andere werknemer in verband met de installatie of enige andere aangelegenheid in het kader van deze bestelling om werkzaamheden uit te voeren op het terrein van de Koper, stemt de Verkoper ermee in, ongeacht of hiervoor al dan niet een afzonderlijke vergoeding wordt gevraagd, dat een dergelijke opzichter, deskundige of andere werknemer van de Verkoper bij het verlenen van dergelijke diensten niet de agent of werknemer van de Koper is en niet als zodanig zal worden beschouwd. Verkoper aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelen en nalaten en stemt ermee in Koper te vrijwaren van alle daaruit voortvloeiende claims. Verkoper aanvaardt exclusieve aansprakelijkheid voor loonbelasting of andere belastingen die door een federale of staatswet aan de werkgever worden opgelegd.

13. PRIJSDALING. De Koper wordt beschermd tegen prijsdalingen voor het niet-geleverde gedeelte van deze bestelling. De Verkoper kan ervoor kiezen om tegemoet te komen aan prijsverlagingen van andere verkopers of zijn eigen lagere prijzen aan andere kopers, maar als de Verkoper weigert om dit te doen, heeft de Koper het recht om het saldo van deze bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. zonder kosten voor de Koper.

14. KENNISGEVING VAN ARBEIDSGESCHIL. Telkens wanneer de Verkoper weet dat een feitelijk of potentieel arbeidsgeschil deze bestelling kan vertragen, dient hij de Koper onmiddellijk op de hoogte te brengen en alle relevante informatie te bezorgen. De Verkoper neemt de inhoud van deze hele clausule op in elk onderaannemingscontract waarbij een arbeidsgeschil deze bestelling kan vertragen. Een onderaannemer hoeft echter alleen zijn volgende hogere aannemer in kennis te stellen en informatie te verstrekken.

15. VRIJGAVE VAN MATERIAAL BESTEMD VOOR PUBLICATIE. Er mogen geen nieuwsberichten, inclusief foto's en film, advertenties, openbare aankondigingen, ontkenningen of bevestigingen van hetzelfde of van een deel van het onderwerp van deze bestelling of een fase van een programma in het kader daarvan worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper.

16. TOEPASSELIJK RECHT. Op deze bestelling is het Uniform Handelswetboek van toepassing van de staat of het land waarin de Koper deze bestelling heeft uitgevoerd.

17. AFSTAND. Het recht van de Koper om de strikte uitvoering van deze bestelling te eisen, wordt niet aangetast door een voorafgaande verklaring van afstand van het verloop van de uitvoering.

18. AANVULLENDE VOORWAARDEN. De eventuele aanvullende voorwaarden die hierbij zijn gevoegd, maken deel uit van deze bestelling.

*** Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023, 11:58am PST