Overslaan naar inhoud

Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN VAN NORCK GMBH

1- Aanvaarding van kooporder: De aanvaarding door de Verkoper (Norck GMBH gevestigd in Mannheim DE) van de bestelling van de Koper, of het aanbod van de Verkoper, is uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de Koper met de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (deze "Algemene Voorwaarden") die van toepassing zijn op elke resulterende verkoop. Verkoper gaat niet akkoord met enige tegenstrijdige voorwaarden voorgesteld door Koper. De aanvaarding door Koper van de in de begeleidende offerte beschreven artikelen ("Producten") die hieronder worden verkocht, betekent dat Koper hiermee instemt. Indien Koper verzoekt om verzending op basis van een bestelling per telefoon, online, e-mail, post of fax, doet Koper dit met dien verstande dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Geen enkele variatie, toevoeging, beëindiging of verklaring van afstand van enige voorwaarde is bindend voor Verkoper tenzij schriftelijk en ondertekend door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Verkoper.

2- Levering en productie: Alle verkopen zijn definitief. De beloofde levertijd begint te lopen vanaf het verkooporderdocument dat door de Verkoper naar de Koper wordt gestuurd of vanaf de bevestiging en goedkeuring van de technische tekening voor productie door de Verkoper, afhankelijk van wat zich het laatst voordoet. Er wordt geen retourzending geaccepteerd en geen restitutie verleend, behalve als de Verkoper de goederen niet kan leveren volgens de specificaties zoals overeengekomen met de Koper en/of binnen de beloofde levertijd (zie punt 6 voor verschoonbare vertragingen). De Verkoper stemt ermee in om de goederen en/of diensten te leveren volgens de specificaties die door de Koper zijn verstrekt en/of die door de Verkoper zijn geleverd, zoals besteld door de Koper. Indien de Verkoper de goederen niet kan leveren zoals overeengekomen, kan hij opnieuw proberen deze te leveren met de overeengekomen specificaties binnen een redelijke termijn of de bestelling annuleren en de ontvangen betaling terugbetalen aan de Koper. In geen geval kunnen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Verkoper hoger zijn dan het bedrag dat de Verkoper van de Koper heeft ontvangen en zodra de Verkoper de van de Koper ontvangen betaling terugstort, houden de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Verkoper op. Als de Verkoper geen betaling van de Koper heeft ontvangen, aanvaardt de Koper dat de Verkoper niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk is voor het onvermogen om de bestelde producten te leveren zoals beschreven en/of binnen de beloofde levertijd. (Zie item 13 voor meer informatie).

Indien wettelijk toegestaan, mag de Verkoper de productie van de bestelling(en) van de Koper uitbesteden aan derden (contractfabrikanten) in elk land en overal ter wereld zonder geografische beperkingen en zonder schriftelijke en/of mondelinge kennisgeving aan de Koper en zonder de toestemming van de Koper te vragen. Verkoper mag informatie met betrekking tot de aankooporder van Koper, zoals documentatie, tekeningen en specificaties, delen met derden indien deze door Koper zijn verstrekt en zonder de schriftelijke of uitdrukkelijke toestemming van Koper. De Verkoper is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met externe leveranciers en contractfabrikanten om de documentatie en informatie met betrekking tot de bestelling van de Koper privé, veilig en geheim te houden. In elk geval is de Verkoper niet verantwoordelijk of wettelijk en/of financieel aansprakelijk voor de schending van de technische gegevens of documentatie van de Koper door de leveranciers van de Verkoper, al dan niet opzettelijk. Verkoper mag documentatie en/of tekeningen, specificaties van Koper delen met zijn aannemers met schriftelijke toestemming van Koper als er een geheimhoudingsovereenkomst is gesloten tussen Koper en Verkoper, die Koper toestemming geeft om dit te doen. Verkoper is verantwoordelijk voor het afdwingen van zijn aannemers om al het materiaal en documentatie van Koper privé te houden voor de periode dat de NDA-overeenkomst intact blijft. In elk geval is de Verkoper niet verantwoordelijk of wettelijk en/of financieel aansprakelijk voor de schending van de technische gegevens of documentatie van de Koper door de leveranciers van de Verkoper, al dan niet opzettelijk.

3- Levering: Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Verkoper niet verantwoordelijk voor vracht, transport, verzekering, verzending, verpakking, opslag, behandeling, overliggeld, schade of soortgelijke kosten. Indien dergelijke kosten volgens de verkoopvoorwaarden in de prijs zijn inbegrepen, zijn tariefstijgingen die van kracht worden na de datum hiervan voor rekening van Koper. Tenzij anders overeengekomen in een door Verkoper ondertekend schrijven, vinden alle verkopen plaats op basis van vooruitbetaling en vracht/fob-oorsprong, magazijn van Verkoper. Koper draagt, bezit en dient claims in en de titel en het risico van verlies gaan over op Koper bij levering aan Koper in het magazijn van Verkoper. Alle distributiezendingen en directe fabriekszendingen kunnen niet worden geannuleerd/teruggezonden.

4 - Prijsverhoging: Prijzen zijn gebaseerd op arbeids- en materiaalkosten op de offertedatum. Elke variatie in een van deze kosten na die datum is voor rekening van de Koper nadat de Verkoper schriftelijk op de hoogte is gesteld van de prijswijziging.

5 - Belastingen: Tenzij wettelijk anders bepaald, zijn alle verkoopbelastingen, accijnzen en soortgelijke belastingen of heffingen die Verkoper mogelijk moet betalen of innen met betrekking tot de Producten of de levering daarvan aan Koper, voor rekening van Koper. Indien Koper aanspraak maakt op vrijstelling van rechten of belastingen, zal Koper het juiste vrijstellingscertificaat aan Verkoper overleggen.

6 - Verschoonbare vertraging: De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering of het uitblijven van levering door oorzaken waarover de Verkoper geen controle heeft.

7 - Specificaties van Koper en schadeloosstelling: Of de Producten nu wel of NIET worden geleverd volgens de specificaties van de Koper, of binnen de beloofde levertijd, de Koper vrijwaart de Verkoper en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, managers, agenten, werknemers, leveranciers, onderaannemers, bedienden, klanten, opvolgers en rechtverkrijgenden van alle aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schade, boetes, claims, acties, rechtszaken, arbitrages en kosten (inclusief, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria en kosten van advocaten, kosten voor ondersteuning bij procesvoering en honoraria van getuigen-deskundigen) en onkosten geleden door Verkoper met betrekking tot (a) enige claim dat de Producten inbreuk maken op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, ontwerp of ander intellectueel eigendomsrecht of eigendoms- of vergelijkbare rechten en (b) enige claim dat de Producten onjuist of ondeugdelijk zijn vervaardigd, geleverd of geïnstalleerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor (a) enige fout, weglating of onnauwkeurigheid in tekeningen of specificaties die door Koper zijn verstrekt of goedgekeurd en is niet verplicht om de conformiteit, nauwkeurigheid of geschiktheid van octrooien, wettelijke vereisten, tekeningen of soortgelijke specificaties die door Koper aan Verkoper zijn verstrekt te controleren of te bevestigen of (b) enige verplichting om de Producten correct of juist te installeren.

8 - Termijnen en onderaanneming: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft Verkoper het recht om de Producten in termijnen te leveren. Alle termijnen worden afzonderlijk gefactureerd en betaald zoals gefactureerd, zonder rekening te houden met latere leveringen. Het niet betalen van een termijn op de vervaldatum ontslaat Verkoper van toekomstige leveringen. Verkoper kan de uitvoering van het geheel of een deel van deze voorwaarden uitbesteden aan een persoon van elke nationaliteit zonder geografische beperkingen.

9 - Beperkte garantie; afwijzing van stilzwijgende garanties: DE PRODUCTEN WORDEN VERKOCHT "ZOALS ZE ZIJN, WAAR ZE ZIJN". DE VERKOPER GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERKOCHT EN DE VERKOPER WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK DOEL BEKEND OF ONBEKEND IS. GARANTIES VAN DERDEN ZULLEN WORDEN DOORGEGEVEN AAN DE KOPER, INDIEN VAN TOEPASSING.

10 - Betaling: Betalingen vinden plaats binnen de op de factuur en/of e-mailofferte vermelde termijnen. Indien de Koper niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, kan de Verkoper verdere leveringen achterhouden of deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken beëindigen, waarna alle onbetaalde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden. Indien, volgens de verkoopvoorwaarden, krediet is verleend aan Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor dit krediet in te trekken indien Koper niet betaalt voor Producten wanneer deze verschuldigd zijn en Verkoper heeft dan het recht betaling te eisen voordat verdere zendingen van Producten plaatsvinden. Alle achterstallige betalingen worden vermeerderd met een rente van anderhalf procent (1,5%) per maand vanaf de achterstallige datum tot de datum van ontvangst van de betaling door Norck of tegen het hoogste rentepercentage dat is toegestaan volgens de wetten van de staat Californië, afhankelijk van welke van de twee het laagste is.

11 - Kennisgeving van claims: Onmiddellijk na ontvangst van de Producten zal de Koper de goederen inspecteren. Claims voor tekorten moeten binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Producten door de Koper worden ingediend. Alle overige claims, met inbegrip van claims voor vermeende defecte Producten, dienen te worden ingediend binnen tien (10) dagen nadat Koper kennis heeft genomen van de feiten waarop een dergelijke claim is gebaseerd, maar in geen geval later dan vijftien (15) dagen na ontvangst van de Producten door Koper. Alle claims die niet schriftelijk zijn ingediend en door Verkoper zijn ontvangen binnen de hierboven vermelde termijn, worden geacht te zijn opgeheven. Met betrekking tot gebreken die pas tijdens het gebruik of de verwerking bij de vervaardiging van andere producten kunnen worden ontdekt, worden alle vorderingen voor schade of verlies als gevolg van dergelijke gebreken geacht te zijn vervallen tenzij deze schriftelijk zijn ingediend en door Verkoper zijn ontvangen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de Producten door Koper of binnen tien (10) dagen nadat Koper kennis heeft genomen van het vermeende gebrek dat aanleiding geeft tot de vordering, Na het verstrijken van een van deze perioden aanvaardt Koper uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor al dergelijke schade of verliezen, ongeacht de verwerking of het gebruik dat heeft plaatsgevonden en ongeacht of het vermeende defect is opgetreden of ontdekt vóór het verstrijken van deze periode.

12 - Verrekening: De Koper heeft niet het recht om bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan de Verkoper verschuldigd of betaalbaar zijn, te verrekenen met vorderingen of lasten die de Koper op de Verkoper heeft.

Beëindiging wegens insolvabiliteit. Verkoper kan de verkoop van Producten op grond van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen als Koper een cessie of trust ten gunste van schuldeisers doet, insolvent wordt of anderszins niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden, of als door of tegen Koper een procedure wordt gestart wegens faillissement of insolventie, of als er een curator wordt aangesteld.

13- Exclusief rechtsmiddel: HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN IS VOOR SCHADE OF AFBETALING, OF DEFECTEN OF, NAAR KEUZE VAN DE VERKOPER, REPARATIE OF VERVANGING VAN BESCHADIGDE ARTIKEL(EN) VAN PRODUCTEN DIE OP KOSTEN VAN DE KOPER AAN DE VERKOPER WORDEN GERETOURNEERD; IN HET GEVAL BESCHADIGDE OF DEFECTE PRODUCTEN NIET KUNNEN WORDEN GEREPAREERD OF VERVANGEN, KAN DE VERKOPER DE AANKOOPPRIJS RESTITUEREN DIE DOOR DE KOPER IS BETAALD VOOR DE SPECIFIEKE ARTIKEL(EN) VAN PRODUCTEN MET BETREKKING TOT WELKE VERLIEZEN OF SCHADE WORDEN GECLAIMD.

14- Gehele overeenkomst: Deze akte bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen en geen enkele belofte, bepaling, voorwaarde, garantie, voorwaarde of verplichting van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, anders dan hierin uiteengezet, zal bindend zijn voor een van de partijen.

15- Beperking van aansprakelijkheid:IN GEEN GEVAL HEEFT DE VERKOPER ENIGE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID (HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR GARANTIE, DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS; EN NIETTEGENSTAANDE ENIGE FOUT, NALATIGHEID (ACTIEF, PASSIEF OF TOEGEREKEND), VERTEGENWOORDIGING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER) VOOR DEKKING OF VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, BESPARINGEN OF ZAKEN VOORTVLOEIEND UIT OF ANDERSZINS VERBAND HOUDEND MET DE PRODUCTEN OF EEN VERKOOP DOOR DE VERKOPER AAN DE KOPER, ZELFS ALS DE VERKOPER OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER (ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF EEN VERKOOP DOOR DE VERKOPER AAN DE KOPER ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KOPER IS BETAALD VOOR HET/DE SPECIFIEKE ARTIKEL(EN) VAN DE PRODUCTEN MET BETREKKING WAARTOE DE VERLIEZEN OF SCHADE WORDEN GECLAIMD.

14- Cumulatieve rechtsmiddelen, niet-ontheffing: De rechtsmiddelen van Verkoper hierin voorzien zijn cumulatief en in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen door de wet of in het eigen vermogen. Het niet aandringen op of afdwingen van strikte uitvoering van enige van, of het niet uitoefenen van enige rechten of rechtsmiddelen onder de overeenkomst van Verkoper met Koper zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of verzaking aan enige mate van het recht van Verkoper om een dergelijke bepaling, recht of rechtsmiddel te doen gelden of zich daarop te beroepen in dat of enig ander geval; in plaats daarvan zal hetzelfde volledig van kracht blijven.

15 - Toepasselijk recht: In het geval Norck Inc. de verkoper is, zal de verkoop van producten volgens deze algemene voorwaarden in alle opzichten worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, V.S., zonder verwijzing naar andersluidende rechtsbeginselen, behalve dat het V.N. Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), of een opvolger daarvan, niet van toepassing is. Koper zal geen enkele actie, rechtszaak, procedure of claim met betrekking tot de Producten instellen of vervolgen anders dan in de staats- of federale rechtbanken in Orange County, staat Californië. Koper stemt hierbij onherroepelijk in met de jurisdictie en rechtsgebied van deze rechtbanken in verband met enige actie, rechtszaak, procedure of claim voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of door de verkoop van Producten door Verkoper.

In het geval Norck GmbH de verkoper is, zal de verkoop van producten onder deze Algemene Voorwaarden in alle opzichten worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetten van Duitsland en de staat Baden-Württemberg, zonder verwijzing naar de keuze van andersluidende rechtsbeginselen, behalve dat het V.N. Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), of een opvolger daarvan, niet van toepassing is. Koper zal geen enkele actie, rechtszaak, procedure of claim met betrekking tot de Producten instellen of vervolgen anders dan voor de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in Duitsland. Koper stemt hierbij onherroepelijk in met de jurisdictie en rechtsgebied van deze rechtbanken in verband met enige actie, rechtszaak, procedure of vordering die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of uit de verkoop van Producten door Verkoper.

16 - Diversen: Het verloop van eerdere transacties tussen Koper en Verkoper en handelsgebruiken zijn niet relevant om deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, te interpreteren of uit te leggen. Bij de uitvoering van de overeenkomst van Verkoper met Koper en het gebruik van het Product dient Koper te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bevelen en andere vereisten die nu of in de toekomst van kracht zijn van enige toepasselijke overheidsinstantie.

17 - Overdracht: Deze Algemene Voorwaarden binden en komen ten goede aan de Verkoper, zijn opvolgers en rechtverkrijgenden. De Koper mag geen enkel recht of belang in de overeenkomst van de Verkoper met de Koper overdragen, noch de uitvoering van zijn verplichtingen delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

18 - Kennisgevingen: Kennisgevingen zullen worden verzonden per aangetekende of gecertificeerde post met ontvangstbewijs (luchtpost indien internationaal verzonden) naar het adres van een van de partijen zoals vermeld op de voorzijde van de aankoop. Kennisgevingen kunnen ook op een andere manier worden gedaan, zoals overeengekomen. De kennisgeving wordt van kracht na ontvangst.

Uitgifte van een formele en/of mondelinge inkooporder aan Verkoper betekent acceptatie van deze voorwaarden.

* Laatst bijgewerkt op 23 maart 2023 11:50 AM PST